«

»

Print this Článok

Programovanie v jazyku PASCAL (časť 2)

Cykly

1) While cyklus: While <podmienka> do <príkaz>;

Činnosť:

▪Vyhodnoť podmienku

▪Ak neplatí podmienka, pokračuj v práci príkazom, ktorý nasleduje za telom cyklu

▪V inom prípade urob telo cyklu

▪Opakuj celý postup od začiatku

 

2) Repeat cyklus:

repeat

<príkaz 1>;

<príkaz 2>;

.

.

<príkaz n>

until <podmienka>;

Činnosť:

▪Preveď príkaz v tele cyklu

▪Vyhodnoť podmienku

▪Ak podmienka neplatí, opakuj postup od začiatku

▪Inak ukonči cyklus a pokračuj v práci prvým príkazom za cyklom

 

3) For cyklus: for <riadiaca premenna>:=<začiatok> to <koniec> do <príkaz>;

for i:=1 to 10 do write(i);

Práca so súborom

Dátové súbory:

1.       textové – obsahujú text

2.       typové – všetky dáta sú rovnakého typu

3.       netypové – môžu obsahovať zmes čísiel, znakov, záznamov, množín, reťazcov,…

 

assign (f, ’h:\názov súboru.dat’);…..preddefinovaná procedúra na prepojenie skutočného súboru s identifikátorom. Má 2 parametre – identifikátor (f) a skutočný názov súboru (názov súboru.dat).

Prepojenie skutočného súboru s identifikátorom musíme previesť vždy pred použitím súboru v nasledujúcich podprogramoch.

 

Otvorenie súboru – určujeme pri ňom, aké činnosti budeme ďalej so súborom robiť.

1. rewrite(f);….otvorenie súboru pre zápis. Spôsobí vytvorenie nového súboru alebo v prípade, že

súbor existuje, zruší jeho starý obsah.

 

2. reset(f);….otvorenie súboru pre čítanie. Ak je tento súbor už otvorený, procedúra ho najskôr zatvorí a potom otvorí. Dôležitou podmienkou pre činnosť procedúry reset je existencia skutočného súboru na disku. Ak súbor otvárame a on neexistuje, program ukončí svoju činnosť a ohlási chybu.

3.       append(f);….otvorenie pre zápis na koniec existujúceho súboru – platí iba pre textové súbory.

Uzatvorenie súboru

close(f);….pre všetky typy súborov.

Ďalšie príkazy:

readln(f,a);….čítanie zo súboru.

writeln(f,a);….zápis do súboru.

 

Koniec súboru

eof (f) – end of file – koniec súboru.

Typové súbory všetky dáta sú rovnakého typu.

Deklarácia typu záznam:

type – záznam = record <zoznam položiek> end;

Príklad:

type kniha=record

autor:string[20];

nazov:string[80];

end;

V tomto prípade sa zápis do súboru a čítanie zo súboru robia pre celý typ súčasne.

Zdroj: p.uč. Konečná

 

Permanent link to this article: http://p2e.tode.cz/programovanie-v-jazyku-pascal-cast-2/